راهبرد مشارکت الکترونیک

 
راهبرد مشارکت الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری
 
طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28 / 12 / 1395 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
این صندوق با انتشار 
سامانه پیشنهادات در تارنما، نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاه های اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

از اینکه با ارسال پیشنهاد، صندوق را در بهبود ارائه خدمات یاری می نمائید، سپاسگزاریم.


لینک های دسترسی به سامانه پیشنهادات:

 

سامانه پیشنهادات 

پیگیری پیشنهادات