ورزش

قابل توجه متقاضیان ثبت نام کننده :

بر اساس سیاست های صندوق بازنشستگی کشوری پیرامون بهره مندی از تجربیات ارزشمند مشترکین معزز ، کارگروه های 8 گانه تخصصی ،بنیاد نهاده شد.

کارگروه های پیش گفته که در استان خراسان رضوی ، با عنوان گروه منزلت نام یافت ، به تعداد 24 نفر ( در هر گروه سه نفر متشکل از 1 نفر سرگروه ، 1 نفر خانم و 1 نفر آقا ) و با توجه به تخصص مرتبط ، مسئولیت آموزش داوطلبین را متقبل گردیده اند، معهذا محور شاخص های آموزشی ، به مرور توسط گروه منزلت به اطلاع بزرگواران خواهد رسید.

مع الوصف هدف اصلی از برگزاری دوره های آموزشی گروه منزلت ، مشارکت داوطلبین معزز با پیشینه تحصیلاتی مرتبط با اهداف گروه ذیربط می باشد ، تا پس از طی نمودن دوره یا کارگاه آموزشی تعیین شده برای هرگروه، با عنوان سفیران و نمایندگان گروه منزلت ، نسبت به ترویج اهداف گروه ( در سراسر استان ) ، اقدام نمایند.