جلسات تنظیم برش استانی تفاهم نامه فی مابین مدیریت و اداره کل تعاون-1396