» آلبوم » حوزه مدیریت استان » بازدید میدانی

بازدید میدانی از شعب بانک عامل پیرامون پرداخت مستقیم ( سال 1395 )