بازدید میدانی از شعب بانک عامل پیرامون پرداخت مستقیم ( سال 1395 )