» آموزش و خدمات » فرآیند اجرای بند(خ ) قانون برنامه ششم