8-واژه شناسی و دیکته ی کلمات :

 

 گذاردن یا گزاردن ؟

خیلی پیش آمده که در نگارش و نوشتن این دو کلمه دچار تردید شده ایم که کدام یک در  جمله ای که می نویسیم صحیح است .

گذاردن  با "ذ"به معنای قراردادن ، گذاشتن ، نهادن و وضع کردن(قانون)می باشد و معمولا جزء دوم عبارت می باشد مانند : قانون گذاری ، بارگذاری ، سپرده گذاری و ...  

گزاردن با "ز"به معنای انجام دادن ، ادا کردن و به جاآوردن می باشد و این کلمه نیز در جزء دوم عبارت می آید مانند : نمازگزار ، حج گزار ، خدمتگزار ، کارگزار و ...

 

                                                                             " تنوین "

در زبان فارسی بسیاری از قیدها با تنوین به کار برده می شود که نادرست است . از آن جا که تنوین از ویژگی ها و خصایص خط و زبان عربی است ، بهتر است ؛ در واژهای تنوین دار موارد صحیح و بدون تنوین استفاده گردد . برخی از این لغات به شرح ذیل است :

غلط

صحیح

غلط

صحیح

حتماً

به طور حتم

قطعاً

قطعی / به طور قطع

معمولاً

به طور معمول

یقیناً

به یقین

کتباً

کتبی

شفاهاً

شفاهی

رسماً

رسمی

نهایتاً

در نهایت

عقلاً

عقلی

ضمناً

در ضمن

عُرفاً

مطابق عرف/طبق عرف

شرعاً

از نظر شرعی

 

» ویژه های مدیریت » واژه شناسی