1-کلام بزرگان :

 

" احترام گذاشتن به مسلمان موسفید و سالخورده ، از جمله تجلیل خداست و ازما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند . " 

                                                                                                                    پیامبراکرم (ص)

 

" هرکسی که مقام پیری را بشناسد و برای سن و سال او احترام قائل شود ، خداوند در روز قیامت او را در پناه خود نگه می دارد   "

 

                                                                                     پیامبراکرم (ص) 

» ویژه های مدیریت » کلام بزرگان