7-شعر :

 

فـریـدون ِ فرّخ ، فرشتـه نبــود                      زِ مُشک و زِ عنبـر سرشته نبود

 به داد و دهش یافت آن نیکویی                    تو داد و دَهِش کُن ، فریدون تویی

                                   

                                                                                                                 " فردوسی "

 

     گر بر سرِ نفس خود امیری ، مَردی                      بر کور و کر اَر نکته نگیری ، مَردی

                                   مَـردی نَبـُوَد ، فُتـاده را پـای زدن                      گر دستِ فُتـاده ای بگیـری ، مَردی

                                    

                                                                                                                  " رودکی "