» ویژه های مدیریت » پند هفته

2-پند هفته (تلنگر) :

 

" تنها یک فکر مثبتِ کوچک ،در اول صبح می تواند کل روزتان را تغییر دهد" 

 

" آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است " 

                                                                                                 مترلینگ